مرشد رشد نايافته (سياسی)

اولاً؛ از مملکت ايطالی راپورت رسيد مرشد نصارای کاتوليک که اعراب بدو « بابا » می گويند بابای هرچه احترام به عقيده اديان سماوی بود را درآورده من بعد هيچ انتظاری نيست که کيش های موجود از گزند تيرهای شياطين مصون باشند. هداه الله. مشاراليه طبق کاغذی که بعداً منتشر گرديد اذعان نمود که افاضاتش نقل قول بوده؛ ليکن اين حرف را يحتمل فقط صبيان شيرخوار باور می نمايند. هيچ بعيد نيست آتش افروزان عالم که با طبع اشکال موهن در جرايد مغرب، به غايت خود که همانا فراق بين اديان سماوی بود نرسيدند اين مرتبه از باب پاپ، اندر شده باشند. هر چه امعان نظر نموديم، بين بابای مذکور و جناب عيسی(ع) هيچ مشابهت و مقاربتی نيافتيم؛ از آن رو که نقل است حضرت مسيح سوار بر يک چارپا مهر می ورزيد و محبت می فشاند ليکن پاپ موجود، سوار بر يک مرکب بلورين اعلا، بذر عداوت و کينه می نشاند. دويماً؛ بوش ثانی که روی رامسس ثانی (/ فرعون ) را سفيد نموده، بعض منجمان، او را همان دجال می دانند از مباحثه با ميرزامحمودخان صدر اعظم فرار نموده مبادا افتضاح تازه ای دامنگيرش شود. اساساً حيف است ميرزا محمود خان که يک نفر مسلمان مؤمن است با يک سوپر کافر حربی که بهره ای از عقل ندارد همکلام شود. سيماً؛ طونی بلير رييس الوزرای بريطانی که در افواه عالم، به کلب بوش مشهور است و از بابت حرب بين النهرين و شدت فشارات رعايا و حتا همدسته ای های خودش مجبور به استعفا شده، عنقريب منزوی ميگردد اسوه اکملی خواهد شد از برای کسانی که دنباله روی کور از شياطين را پيشه خود ساخته اند. مشاراليه که از او، همچون بوش در بلاد مختلف عالم استقبال زائدالوصفی! به عمل می آيد در بلاد لبنان هم مشمول غيظ رعيت آنجا گرديده، دولتی که از او دعوت کرده بود هم در معرض سقوط است و شباب حزب الله که دفاع جانانه ای را در قبال صهاينه از خود صادر نمود از رجال دولتی آن جا خواسته که استعفا بدهند. رابعاً؛ آسيد محمد خان رفرميست که از بابت خطابه در مملکت اتازونی به سر می برد در خلال احدی از خطابات، کاغذی دريافت داشته که نسخه دويم شکواييه صهاينه از وی به عدليه آن بلاد بوده، ايشان التفاتی به محتوای کاغذ نداشته وگرنه نمی ستانده. از قرار شايعات، وکيل قوم مزبور به بهانه اخذ عکس فوتوغرافی از در مکر، وارد مجلس شده کاغذ را به ايشان تحويل داده. فی الحال، مع الاسف سيد بشاش ما، وفق قوانين موضوعه آن جا لازم است در محکمه حاضر شده جواب پس دهند. مؤمنين محترم دعا بفرمايند خدای ناکرده زبانم لال، جناب ايشان گرفتار نشوند تا با سلام و صلوات تشريف آورده، در مملکت محروسه خودمان، از بابت برخی خطاباتشان ايضاح بفرمايند.

  
نویسنده : میرزا قلی‌خان راپورتچی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها :