آشمز(نقل از کيهان)

    طبق آن چه که از خروجی وکالت های اِخباری رؤيت شد فی الحال ائتلاف عراق واحد که جملگی شيعه مرتضی علی اند در انتخابات مجلس شوری در بين النهرين، علی الاطلاق فاتح بوده، از اين بابت، نشاط زايد الوصفی بر بواطن عرب دل سوخته اين بلاد مستولی شده، پای می کوبند و دست می افشانند.

    اما هنوز دوات سر انگشت رعايای مشارِک در اين انتخابات خشک نشده، « چينی » وزير مختار بلاد اتازونی، مشتهر به « طاس پشت پرده» مثال روباه که دفعةً به صحرا درآيد به اين بلد وارد شده، به طرفة العينی بفرموده مشتی از اعاظم فرقه بعث را از محبس رها کنند و از اين طريق کار فروبسته اين خلق را هم چنان نابگشوده گذارند. لعنت الله علي الظالمين.

   از راپورت سِقطِ دفعیِ « شارون » مشتهر به « قصاب بنی اسراييل» به غايتً داخل در شعف بوديم که راپورت ديگری رسيد که مثالِ گرگ، از سرير برخاسته هم چنان بوی خون مطالبه می نمايد. قاتلهم الله أنی يؤفکون.

    از رعايای داخله نيز خبر می رسد ميرزا ابراهيم خان، زعيم فرقه نهضتيه در ملاقات با اعاظم يوروپ افاضه فرموده: سرنوشت ما لامحالة در بلاد اجنبيه رقم خورده از داخله قطع رجا نموده ايم. لابد آبِ داخل برايشان به غايتً مکدر و هوا مسموم است. به نظر چاکر می رسد از بابت سلامتی جسمان و روحان شان مطلوب آن است که به اصدقای همان بلاد ملحق گردند. اساساً حيوة در محيط مکتبی و آيينی برخی رعايای برگزيده را قدری « آشمز » نموده، تنگی نفس می آورد. طهر الله جوُهم.

    اما از قرار مسموع، مشارکيون که در سنوات اخيره مع الاسف متحمل هزيمت گرانی شدند آهنگ جزمی نموده تا در انتخابات آتی بلديه ها و خبره گان، عنان در دست گرفته استيلا يابند. گويا از اقامه جلسات مکرر در باب فَشل شان بالاخره منصرف شده، تقاعد را به مصلحت ندانسته اند. اخلص الله قيامهم. ايضاً سياهه ای بيرون داده اند که با شعار نمی شود صهاينه را به مذلت و مسکنت کشاند. خداوند قوت شان دهد.

    از جانبی، راپورت خفيه آمده که قنصول های بلاد يوروپ، شبی را در ضيافت فخيمه سنديکای کتّاب جرايد به سر کرده، پاسی از شب گذشته قيلوله کنان از اين مکتب خارج شده قصد منازل مجلله کرده اند. بالمآل معلوم نشد چه گفته و چه شنيده اند. سابقاً ضيافت ها جملگی به سر قنصول ها ختم می شد ليکن اخيراً جعده، دو طرفه شده از آن سو هم به اين سو می آيند. 1/10/84

/ 0 نظر / 103 بازدید