کبریت افروزی عفریت اکبر

الیوم عفریت اکبر کبریت احمر می افروزد تا اجاق جنگ مکرر را در خاورمیانه عربی از کوری به درآورد لیکن چین و روسیه - ادام الله ظلهما- مختصر مانع اند؛ مانع عمده، مملکت مقتدره فخیمه ایران است که با جنود غیب و شهودش خواب شیرین شان را مبدل به کابوس حاوی دراکولا نموده با یک ورق کلونازپام هم خوابشان نمی برد.

/ 2 نظر / 68 بازدید
فرهاد بی تیشه

دوای بی خوابی و روان پریشی به جز با گل گاو زبان و عرق اسطخودوس درمانی ندارد

من

چین و روسیه - ادام الله ظلهما- !! خودش گویای همه چیزه