نِعمُ الشباب(نقل از کیهان)

    اولاً؛ فی الحال که قوم بنی اسراييل مشغول به افساد فی الارض در وهله ثانی است (لتفسدن فی الأرض مرتين) و از فرط استيصال به قتل اطفال و نسوان سعی بليغ دارد يک فرقه از شباب غيور شيعه مرتضی علی در بلاد شام مسما بحزب الله چنان هجمه ای بر جنود بری و بحری صهاينه نمودند که از قرار مسموع حتی الآن انگشت تحير به دهان تعدی گران مانده و تا اين ساعة ملتفت نشده اند ضربه را از کدام ناحيه و با کدام آلت حرب خورده اند. نعم الشباب!  از جانب ديگر راپورت می رسد افساد قوم معلوم الحال صهيون محدود به تجاوزات آشکار نيست و صدر اعظم بدکاره آنان مسما به « موشه » با مشتی از مخدرات، افساد نهانی داشته  اخيراً طشت رسوايي مشار اليه از بام فروافتاده.

     ثانياً؛ اخراج و نفی بلد رييس فرقه مفتشان انرژی ذره ای از مملکت محروسه ايران، به مذاق دولت اتازونی خوش نيامده از قرار معلوم ناطق کاخ ابيض از فرط غيظ، چند فقره مايکروفون که در پشت آن مشغول به خطابه بوده را خرد نموده به حالت مصروعين کف بر دهان اش آمده و دفعةً بر زمين شده، آخر الامر به مريض خانه منتقل گرديده است.

    ثالثاً؛ ميرزا اکبر خان منور الظلمات که هنوز از محبس رهايي نيافته مشغول به سياحت دور عالم در هشتاد يوم است اعتصاب طعام خود، که لولا البداء، بی حرف پيش، ايامی چند به شرط نرسيدن مائده غيبی ادامه دارد را در يک سفره خانه مجلل در احدی از بلاد يوروپ با حضور رفقا به صرف پلو و کباب اعلاء اعلان عمومی نمود. هر چه باشد اعتصاب طعام به اعضا و جوارح آدمی خسران مبين وارد آورده، لازم می نمايد قبل الموعد قدری پروار نمود. از جانبی شنيده شد عده ای از بازماندگان قوم لوط که از فرط  بی چاره گی به ممالک اجنبی التجا پيدا کرده اند از عمل ميرزا اکبرخان استظهار نموده اند. حشرهم الله مع اسلافهم.

     ايضاً راپورت موثق می رسد مجلس وعظ فرد مذکور در بلاد انجليز، به اغتشاش و تمرد بعض مشارکين در اين جلسه ختم گرديده ضعيفه ای که سخنران محترم را قاتل فرزندش به شمار می آورده لب به اعتراض گشوده که چه گونه هنوز از محبس خلاصی نيافته به دور افتاده و با حريت تمام عليه مملکت فخيمه خطابه می نمايد و اين چه رقم حبس کشيدن است که همه چيز در اختيار فرد محبوس باشد؟ از قرار مسموع در انتهای اين مجلس مع الاسف کار به گيس و گيس کشی انجاميده يک دو جين دست و پا شکسته است. العهدة علی الراوی.

    رابعاً؛ از عدليه بلد شريفه قم خبر تلغراف رسيد متمردين در يکی از جلسات خطابه اين بلد که به خطيب محترم اعتراض کرده نزاکت مجلس را رعايت ننموده اند محکوم به نفی بلد، تحمل حد شرعی و حبس و غيرذلک گرديده اند. برخی رعايای مؤمن به جريده شريفه ما تلغراف زده اند که بابت شدت حکم اين شوربختان، خندقی اشک ريخته رجای واثق دارند در رأی محکمه تجديد و تخفيف اعمال گردد. فرقه معترض نيز تعاهد کنند من بعد کلام خود را باقتضای حال و در جای خود القا کنند. 24/4/85

/ 0 نظر / 68 بازدید