اندر زدن چوب حراج به عمارت ملل(ادب و هنر)

    اولاً؛ شبکه فخيمه تلفزيونی بلد جميله اصفاهان که اولين شبکه در نوع خود است چند سنه است در حضيض نزول افتاده، توليدی که در خور اين بلد و رعايای آن باشد صورت نمی گيرد. ظريفی گفته است زين پس به جای شبکه اصفاهان بفرماييد شبکه طهران؛ از آن رو که اعزه اين شبکه زحمت کشيده پروغرامات شبکه طهران را طابق النعل بالنعل رله می فرمايند و حتا اخيراً عرق ريزان به طهران رفته حلقات پروغرام های سنوات ماضيه را اخذ نموده با شعف زايدالوصفی رله می نمايند. خداوند قوت شان دهد. از سويي  يک جوانک که در ايام ماضی در انتقاد از شباب مزلف و گيسو پريشان داد وااسلاما سر   می داد و اکنون، خود، پيه به سر می مالد از طهران برای يک پروگرام زنده با طياره به اصفهان آمده ده شتر زر و سيم حق القدم گرفته آفتاب غروب نکرده در طهران است. حبذا بر اين نحوه کسب و کار و حبذا بر وطن پرستی رؤسای تلفزيون اصفاهان.

    دويماً؛  آميز مهدی خان محقق که يک نفر پروفوسور و رييس لجنه ی مآثر و مفاخر فرهنگی است اعلان نمود اولين کنگره عالمی اشاعه زبان فخيمه پارسی در خرماپزان   سنه ي جاری در کالج بلد جميله اصفاهان اقامه می شود. در اين اجتماع، انديشه کنندگانی از بلاد هند و شامات و اتازونی شرف حضور داشته ايام و ليالی چند در اين سامان تفرج کرده نطق می نمايند و می روند. علی قول آميز مهدی خان حتی الان هشتاد رساله به رؤيت ايشان رسيده که بعيد است احدی از آنها از طبع مشکل پسندشان عبور بنمايد. خداوند طبع شان را تسهيل بفرمايد.

    سيماً؛ عمارت مجلله شارع محتشم کاشانی که در عهد صفويه منزل و اندرونی يک ارمنی مسمی به اصطفانيان بوده و اکنون در ملک بلديه است و خانه ملل نام گرفته عنقريب چوب حراج خواهد خورد و به ثمن بخس به بيع گذارده خواهد شد. وااصفهانا! ميرزا محمد علی چلون گر رييس اين خانه از زمانی که خبر دادن مجوز بيع اين عمارت به سمع اش رسيده دائماً اشک ريخته قابل به کنترل آب چشم خود نيست عنقريب زبانم لال صدمه ای به ديدگان مشار اليه وارد می آيد. ميرزا در اثنای اشک ريزان نامه ای تحرير نموده و برای جريده فخيمه کيهان تلغراف نموده که در همه عالم بناهای اثری را نگه داشته صرف فرهنگ و ميراث همان بلاد می کنند آن وقت شورای محترم بلد اصفاهان قصد دارد اين بيت کبير و جميل را با اندکی زر و سيم معاوضه بنمايد. خدا را خوش نمی آيد در سال عاصميت اصفاهان برای عالم اسلام مرکز اصفاهان شناسی را در معرض بيع قرار دهيد. نکنيد اين کارها را عاقبت ندارد. منتظر بوديم عمارت بغلی را هم منضم اين خانه بفرماييد که خبر رسيد آن را هم به کالج هنر که محل بعض قرتی بازی هاست هبه کرده ايد. حبذا بر عشقتان به فرهنگ و بلد خودتان اصفاهان! آن چه البته به جايي نرسد فرياد است. زياده عرضی نيست.

/ 0 نظر / 24 بازدید