چه تعداد طفل کفايت می کند؟

    يكم: هزيمت ابوالحرب ها در بلاد اتازوني، نشانه روشني از مغلوب شدن هر رقم مانيفست آتش افروزي، آدم كشي، جاه طلبي، طغيان و استعلا در عالم بوده، رامسفيلد نگون بخت كه دستانش تا مرفقين آغشته به خون ابناي افغان و بين النهرين بود از وزارت خلع گرديد و تيغ بران استعفا در انتظار بولتون مهارگسيخته و كونداليزا خاتون بوده، عنقريب، خبر عزل اين دو موجود در رسد بعون الله. بعيد نيست خوفا من العزل، خوي درندگي بيشتري از ايشان به ويژه بولتون سيبيل ظاهر شده پاچه بيشتري بگيرند. ليكن ظالمان به همان مآلي خواهند رسيد كه بايد. رجاي واثق هست زماني كه از قدرت عزل مي شوند از حيات نيز خلع شوند جميعا.
    دويم: چاپار خبر آورد اخوان اهل سنت پيغمبر در بلاد سيستان از خطابات جناب ميرزامحمودخان صدراعظم که فرموده بود: « کی گفته دوتا بچه کافيه؟» خشنود بوده، پای کوفته و اشک شوق افشانده، فی الحال از اين بابت مجالس سرور و فرح در آن بلاد يوماً و ليلاً ساری و جاری است. رييس العلمای آن جا اعلان داشته: شجاعت هم شجاعت ميرزامحمودخان که اين حرف ها از او صادر شده، فی الحال در مملکت اين رقم شجاعت، کبريت احمر است. مشاراليه تأکيد نمود: اولاد به هر تعداد، صالح اش خوب و محدوديت تعداد، زمان و مکان ندارد. خداوند قوه مضاعف شان دهد.
    سيم: اولتيماتوم ميرزامحمودخان صدراعظم به كالج آزاد اسلامي اثر داده، به زودي مصمم شوند بابت متعلمين اين كالج تخفيف عمده منظور نمايند. خداوند خيرشان دهد. اين تعليم و تعلم آزاد هم براي خود قصه اي داشته، هر كس از رعاياي متمول مملكت، اولاد خود را با سلام و صلوات بدين مكتب خانه اعزام و به قاعده ده شتر زر و سيم طوعاً او كرهاً هزينه نموده تا نور چشمان از تعلم، فارغ و مدرك منگوله دار آن را جهت عيال آينده شان نمايش دهند بلكه تاليف قلوب گردد. غير از اين، هيچگونه تاثيري في المثل در باب اشتغال نداشته از آن رو كه فعلا بازار مملكت محروسه مبتني بر اندوخته و سرمايه بوده، به علاوه هرکس داخل در زرنگی باشد قادر خواهد بود در آن جا به رستگاری برسد.
    چهارم: از شامات خبر مي رسد وزراي دولت فخيمه لبنان، كرور كرور استعفا نموده، عنقريب جناب صينيوره بماند و ميز عريض و طويل صدارت اش. در اثناي حرب لبنان و پيش از آن در جريان نزاع داخلي، برخي وابستگي ها عيان شد و في الحال لازم مي نمايد در محل دولت قبلي جاروكشي مفصلي شده، از نو دولت ايلافي تاسيس گردد. از غيب خبر مي رسد يحتمل شباب پاكباخته حزب الله كه در حرب اخير، آبروي اسلام و مسلمين را احيا نمودند اكثريت دولت آتيه را عهده دار شوند، اگر خدا بخواهد.

/ 0 نظر / 21 بازدید