اندر حکايت گيس و گيس کشی(نقل از کيهان)

    اولاً: از کاخ ابيض واقع در ينگه عالم تلگراف رسيد جناب جورج بوش ثانی از موعدی که جناب محمود خان صدر اعظم برای ارسال جوابيه ی پکيج زعمای يوروپ مقرر فرموده اند بی نهايت ناخرسند است و در يک ليل و نهار به طور مجانين يک دو جين پيراهن می درد و به قاعده آفتاب زدگان بيست مرتبه به زير دوش می رود که عجب غلطی کرديم.

    دويماً : از سنت پطرزبورغ راپورت می رسد جناب مخدره دوشيزه جميله نمونه سرکار خانم رايس که در زيبايي و کمالات، شهره عالم است در آن مملکت با جناب سِر لاواروف روسی دست به يقه شده ، پا را از حدود نزاکت پلتيکی فراتر نهاده ، بر سر مناقشه   ذره ای مملکت ايران گيس و گيس کشی راه انداخته که چرا با ما همراه نمی شويد. ضعيفه مذکوره تصور فرموده اند آن جا مملکت اتازونی خودشان است که بر سر يک فقره پول سياه، با يکديگر قتال می کنند.

    سيماً : ميرزا اکبر خان منور الدوله گنجی که ايام و ليالی ماضی در حبس به رياضت مشغول بوده و اخيراً خلاصی يافت طبق مسموعات، دوباره علی الدوام به اين کوشک و آن کوشک رفته حرف های مجهولی زده با افراد اجنبی مصاحبه کرده حرف های گذشته را تکرار می فرمايد. به مخيله حقير می رسد که دوران حبس چنان به مذاق شان شيرين آمده که ميل می نمايند مجدداً به آن مکان شريف رجعت نمايند.

    رابعاً: ميرزا اسفنديار خان مشاء الدوله نايب السلطنه در امور سياحت و تفرج که در ايام ماضی از او نقل قول کرديم که افاضه کرده بودند دوران اسلام گرايي به غايت خود رسيده و بسکه منتظر تکذيب مشار اليه مانديم چشم مان به اوراق شريفه جرايد خشکيد همين ليله جاريه در راپورت خبری بيست و سی - که احدی از بخش های خبری     محِير العقول به شمار است - زبان به تکذيب گشودند؛ ليکن نه از بابت آن راپورت سابق بلکه از بابت راپورتی که اخيراً منتشر شد که از قرار مسموع با يک مخدره اجنبی به طور ژورناليست ها يک فقره مصاحبه ترتيب داده و در آن فرموده بودند که در مملکت فخيمه ايران ذره ای محدوديت برای برداشتن برقع زنان وجود ندارد و مخدرات به ويژه سياحات اجنبيه می توانند با حريت تمام در جمع منکشف حاضر شوند. اين خبر نيز دو سه ليل و نهار خواب را از چشمانمان ربوده خندقی اشک ريخته بوديم که بحمدالله با تکذيبيه امشب، خيالمان آسوده گرديد؛ ليکن اين شفقت و دلواپسی هنوز هست که جناب ميراث السلطنه، بغتةً، زبانم لال، دهان مبارک به گفتارهای عجيب و الفاظ غريب، مشوه سازند. به نظر می رسد بايد جلسه ای خدمت ميرزا محمود خان صدر اعظم رسيده، گزارشی خدمت ملوکانه ايشان عرض کنيم.زياده عرضی نيست.10/4/85

/ 0 نظر / 55 بازدید