خود غلط بود آن چه ما پنداشتيم (ادب و هنر)

    اولاً؛ بار ديگر آميرزا رضا رشيد الاجراء را در شبکه فخيمه خمسه رؤيت نموديم تا خود غلط باشد آن چه ما پنداشتيم. به زعم منحرف مان توهم کرده بوديم رؤسای اين شبکه اعجاب انگيز، از موج اعتراضات رعايا متنبه شده تغييرات اساسی در پروگرامات داده اند لاکن رله کردن پروغرامات طهران همان و آميرزا رضا همان و ميهمان ها هم همان ژيگوله های طهرانی. خداوند قوت شان دهد.
    دويماً؛ پاتوق فرهنگی امم متحدة مسمی به « يونسکو » در هر سنة يک مرتبه از احدی از هنروران ممالک عالم، تجليل می نمايد. راپورت رسيد عنقريب اوستاد ميرزا عزت الله انتظام الدولة آکتور سينما، تيارت و تلفزيون در آن جا يعنی بلاد پاريس تفخيم و بزرگ داشته خواهد شد. خداوند بر طول و عرض عمرشان بيفزايد. مشاراليه که از فيلم سياه و سپيد« گاو » به دايرکتوری داريوش خان مهرجوی در سنه بيست، بر سر السنه افتاد الی زماننا هذا افزون بر دو صد نمايش مختلفه ممتاز داده است. يازده سنه قبل از اين، هنگام اقامه فستيوال اطفال در محل کاروانسرای شاه عباس دويم خدمت شان رسيده مباحثه ای نموديم. النهاية يک دو جين توصيه در باب زندگی فرنگی مآبانه دادند که اگر عمل می کرديم فی الحال اين جا نبوديم. لاکن مع الاسف، توفيق ياری نکرد و ايرانی مسلمان مانديم.
   سيماً؛ تبليغ و پروپاگاندا برای افلام مجاز داخله در شبکه های قمر مصنوعی (/ماهواره) ممنوع است. در غير اين حالت، افلام مذکوره ممهور به مهر غير مجاز خواهند شد. اين، فحوای اعلانيه وزارت فخيمه ارشاد عوام است که اخيراً نشر يافته. ايضاً قرار است کنترل بيشتری نسبت به تارنماهای تار گسترده عالمی که اطفال بدو « اينترنت » می گويند بذل نموده، هرزنويسان را تحت منگنه پروکسی قرار دهند. خداوند خيرشان دهد. از قرار معلوم در کنار محسنات بيشمار تار مذکور، از معايب آن، يکی اين که هر کس از شباب که از ننه جان، قهر می نمايد کانکت شده، يک فقره وبلاگ راه انداخته، ما فی الضمير خود را آن جا تخليه می نمايد. خود ما زمانی که با عيال، حرفمان شد فوراً وبلاگ ساختيم. خداوند هدايتمان کند.
    رابعاً؛ دست بهزاد خان دانشگر رييس پاتوق قلمستان مريزاد؛ شبی نيست که شباب را دور خود جمع نکرده، برای آنان شعر و قصه و لالايي نخواند. اصفاهان که مهد علم و شعر و هنر و قلم است از اين پاتوق ها، کم دارد. پيش از اين فقط يک انجمن صائب با قدمتی زياد، پيشقراول اين معنا بود لاکن فی الحال، با همت آميز علی آقا قاسم زاده شمار اين انجمن ها رو به فزونی گذارده است. حبذا به اين تدبير. به رؤسای بلديه آتی هم توصيه می شود در رأس تشکيلات تفريحی، تفرجی بلديه، کسی مثل آميز علی آقای معلم فرهيخته خاشع ... الخ منصوب کنند تا فرهنگ بلد فخيمه راه رشد پيمايد.

/ 0 نظر / 51 بازدید