جاده ربح آور ابريشم(نقل از کیهان)

    اولاً؛ بعض شيوخ و سلاطين وزين و برجسته عرب - زادهم الله عرضاً و طولاً- چنان از قيام شباب پاکباخته لبنانی عليه صهاينه استظهار نمودند که روی صدام معلوم الحال کالشمس وسط السماء بيضاء گشته است! از قرار مسموع احدی از آنان پا را از اين فراتر نهاده به رؤسای صهيون تلغراف زده که قتال کنيد با اين شباب محارب . نمی دانم اگر عوايد نفط و غاز و وعده امنيت اتازونی نبود اين قوم، حتی الان به کدام بيغوله گريخته بود. امام الجماعة بيت الله الحرام که سنه ای يک مرتبه به اوضاع پلتيک عالم اشارتی     می فرمايد به ظاهر اين مرة نيز عليه اين حرب، قالی نموده اما دريغ از يک فعل متحد که از ناحيه سران شان صادر شود. بيت :

دو صد گفته چون نيم کردار نيست. و ايضاً بيت :

مرا به خير تو اميدی نيست شرمرسان.

    دويماً؛ استعمال يک فقره چفيه توسط صدر اعظم بلاد اندلس مسما به «خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو» در استظهار از دفاع حزب الله از مملکت محروسه شان، غيظ صهاينه را به درآورده عن قريب است او را از حکومت ساقط بنمايند. همين جوان تازه به سلطنت رسيده چندی پيش جنود و لشکريان خود را از بين النهرين فراخواند و از اجتماع هيزم بيشتر برای احتراق اين بلد مسلم تبری جست.

    سيماً؛ ميرزا اکبر خان عبدالممالک به اصدقای خود اندرز داده که « و لا تلقوا بايديکم الی التهلکة »، ديلماج: از خوف موت انتحار نفرماييد. چه خبر شده؟ گيرم که قرار است از ذهن شريف رعايای اين مملکت الی الابد محو گرديد چرا پيش دستانه به القای نفس خود در هلاکت دست می يازيد؟

    رابعاً؛ جمعی از قاعدين طالب اصلاحات که مدتی است از کار و کاسبی افتاده اند و بعضاً محتاج نان شب هستند تا شکم عيال خود را اشباع نمايند راهی طريق ابريشم   شده اند تا بلکه خداوند از اين طريق روزی برساند. از قرار مسموع اولين منزل ايشان سمرقند و بخارا بوده با صدر اعظم افاغنه شبی را در کاروانسرای شاهی آن بلاد سر کرده صبح علی الطلوع راهی شده اند. رزقنا الله و اياهم.

    خامساً؛ همين ليله ماضيه وارد تار گسترده عالمی مسما به « اينترنت »که احدی از ماشين های محير العقول به شمار است شده ديديم حرف های برخی جريده نويسان وطنی در تارنمای وزارت حرب اتازونی موجود است. عجب از اين قطاع طريق که به طرفة العينی خطابات و تحريرات عده ای از طالبان اصلاح را از مملکت فخيمه سرقت نموده در تارنمای هک شده خود قرار می دهند. يک موقع تصور نفرماييد که راپورت چی ها و ژوغناليست ها و خطيبان محترم و شريف اصلاح طلب ، زبانم لال، اقدام به اخذ مطلب از آن تارنمای معلوم الحال کرده اند نه. طالبان اصلاحات در مملکت محروسه ما خود دارای عقبه ايدئولوجيک غنی ای هستند. خداوند حفظ شان کند.1/5/85

/ 0 نظر / 57 بازدید