اندر صدور غلط از کونداليزا خاتون

    اولاً؛ فی الحال که برخی ادوات حربی مملکت فخيمه قبل از آن که واسطه عسکريان مجهز و آبداده، به آسمان ارسال گردد ديدگان فتنه را نشانه رفته است در خيمه گاه عدو، چنان ولوله ای برپاشده که عنقريب خبر برسد جل و پلاس مجتمع نموده از خليج فارسی، فرار بنمايند. خبر رسيد کونداليزا خاتون، از فرط مخافت، دچار سهو و نسيان شده، اغلاط کثيره ای از او صادر می شود. صهاينه، اعلان نمودند که اين رقم ادوات حرب در عالم نظير نداشته آن چه رشته اند پنبه شده است؛ از آن جا که راپورت داده اند هر کدام از اين اجرام ضدحرب سماوی به طور خوشه ای حريف هر رقم ادوات ضدخود بوده و توسط ماشين های محيرالعقول رصد مسمی به « رادار» هم قابل رؤيت نيست و تا پانصد فرسخ طی طريق می نمايد. حبذا به اين صنعت آوانگارد! از طرفی، آتش افروزان که به دروغ اعلان نمودند در حال اجرای تمارين حربی با رفقای عربی هستند دستشان رو شده فرمانده بحری جنود مملکت محروسه گفت: هر چه اين بحر بی ساحل را وسيله عدسی ديد زديم جز طيور آسمان چيزی رؤيت نشد. چه دروغ زن های بی قاعده ای!

    دويماً؛ اقامه عنقريب الکسيون در مملکت اتازونی، رؤسای فرقه های آن جا را به جان هم انداخته، به يکديگر القابی متضمن اسامی دوابَ و چارپايان اهلی و وحشی و دورگه و الخ می دهند؛ به طوری که صدای محافل استظهار از حقوق حقه حيوانات درآمده که به چه حقی نام اين بی زبان ها را بر روی خود می نهيد؟ اين ها جايگاه، منش و روش حيات خود را دارند که در جای خود محترم اند و نهادن اين اسامی بر روی ساير موجودات غير عادی، کاستن منزلت آنان است.

    سيماً؛ خبر می رسد طالبان اصلاحات در عرصه پلتيک عنقريب به اجماع می رسند. چشم شان روشن و جمع شان جمع باد! پس از اقامه جلسات مکرر در باب هزيمت و ايراد اتهام به يکديگر در مورد ميزان و نحوه کوفتن ميخ در طابوت اصلاحات، اين راپورت به منزله ختم هر رقم ناسزافشانی، مبهم گويي و به سمت ديگر فکنی و از طرفی منورشدن مفهوم مبهم اصلاحات برای رعيت و به طريق اولی خودشان است؛ از آن رو که تا پيش از اين، هيچ معلوم نبود. مبارک است ان شاء الله. حضور متعادلان اين قوم در عرصه پلتيک و تبعيد دوآتشه های بی مهار از خود، مايه رونق بازار و تأمين جملگی سلايق موجود در ميان رعاياست.

/ 3 نظر / 13 بازدید
نيما

آقا تیتر قحط بود؟! اولش که خواستم تيتر را بخونم فکر کردم حرف زشت نوشتين؟! شايد هم بنده انحراف ذهن دارم. دعا بفرماييد

ميرزا قلی خان

قدری زبان بدانيد ملتفت خواهيد شد که اعراب به مخدره مذکوره کونداليزا می گويند. جای نگرانی نيست. از ايمانتان بترسيد.