اندر احوالات بوش ثانی و اتباع(نقل از کيهان)

   فی الحال که انرژی ذره ای به همت شباب مؤمن مملکت به مرحله استغنای اورانيوم رسيده و ماشين های محير العقول سانتريفوج به حجم يکصد و شصت و چهار فقره آبشاری تشکيل داده تا عن قريب صهاينه را که از فرط غيظ از بابت اين فتح عظيم، شارون را گور به گور می کنند ريشه کن کند رفتارشناسی بوش و اذناب اش موجب ادخال سرور است:

1-   رفقا در ذاکره شريفه شان هست که در ايام ماضی، ترجيع بند نطق های سراسر معوج بوش که خود اتباع مملکت اتازونی به درستی او را « احمق » لقب داده اند استعمال قوه قهريه در قبال مملکت فخيمه ايران بود ليکن هنوز خبر استغنا از دهان مبارک ميرزا محمود خان رييس الوزرا در بلاد طوس خارج نگشته ورق حماقت اين آدم رجعت نمود و اعلان کرد اشتباه نشود قوه قهريه در اين زمان و بلکه در کليه ازمنه وارد شدن از باب پلتيک است.

2-   همين امروز در طليعه فجر کاذب، با نذر و نياز - بلکه منحرف نشويم - وارد تار گسترده عالمی که اطفال آن را « اينترنت » می خوانند شديم به طرفة العينی شبيه طی الارض به مملکت انگليز رفته وارد پاتوق بنگاه راپورت پراکنی بی بی سی شديم که به همين ديدگان خواب آلود خود ديديم از قول احدی از وکلای سنا که هم دسته بوش و مسما به « جمهوری خواه » است و می دانيد اينها فرقه ای هستند که علی الدوام بر طبل حرب می کوبند نوشته : استعمال قوه نظامی عليه مملکت ايران ممکن نيست. اساساً تلکس خبرپراکنی ها مشحون است از مطالب مشوش که محکی از اعوجاج و صرع و سرگيجه اعاظم کفر در پی شنيدن اخبار خوش ذره ای است.

3-   جناب سر محمد خان برادعی دست از پا درازتر از مملکت محروسه به وطن خود رجعت نمود و حامل اين راپورت برای اعاظم فشاردهندگان بر خود شد که ای پدر! آب در هاون کوبش دهيد بر اين رويه که در پيش گرفته ايد ارجح است. اين مملکتی که من رؤيت نمودم و سنواتی چند است با آنان مناقشه می کنم نه چنان است که شما می انگاريد. برويد جل و پلاس مجتمع کنيد که قطب بندی قدرت عالمی دارد ديگرگون می شود.

4-   پيش گويي چاکر آن است که اتباع بوش ثانی به طور تدريجی از گرد اين تخم و ترکه قارون پراکنش کنند و به محافظت از کلاه خويش در برابر ريح صرصر اسلام خواهی و ايران پويي رعايای عالم بپردازند. از مؤمنين دعوت به عمل می آيد عن قريب به تماشای بلعيدن ارض اسلام بنشينند مر قارون را :

   « فخسفنا به و بداره الارض...» اگر خدا بخواهد.27/2/85

/ 0 نظر / 57 بازدید