/ 3 نظر / 16 بازدید
lمسومین

میدانستی: ""هرجا که بخواهد می کشاند به هر جا!""

پرویز

وقت كردي با دو آپ كوتاه اما...! به روزم و منتظر

مصطفی نمازیان

بنام خدا. با مطلبی تحت عنوان"وحدت ملی باحال" به روزم. یا علی