طرح امنيه اجتماعيه در مملكت هولاند

    يكم- طرح امنية اجتماعيه كه در ايران واسطه نظميه اجرا شد و متاخراً سراغ الواح فشرده ضاله رفته، گوني‌گوني موقوف مي‌كنند در ممالك هولاند هم به اجرا درآمده است. شايع است ممالك هولاند مركز افساد در يوروپ بوده هر رقم خباثت در آنجا موجود، بسكه غوطه خورده‌اند در فساد، نادم بوده قصد كرده‌اند بساط را برچينند. في‌الحال در جرايد داخليه اين بحث جاريست كه چه رقم ارسي براي نسوان، تبرّج است. ليكن هر كه غرض نداشته باشد از اين ابحاث، دوري جسته، يك رقم ارسي عفيف به پا مي كند كه دل مرضاي اجتماع را نلرزاند؛ خلاص.
اين نسخه براي ممالك هولاند هم مجرب است.
    دويم- كونداليزا خاتون رايس بجهة تعطيل غوانتانامو از رعاياي عالم استمداد نمود. وي كه تمايل خود براي سفر به ايران و كره شماليه را نتوانسته كتمان كند و دلش براي ملاقات منوچهر ميرزا طپش مي‌نمايد افاضه ديگري نموده از اين قرار كه «بوش را به چشم شوي مي بينم.» عنقريب است اتفاقي كه شايسته حدوث نيست حادث شود.
    سيم- عانتوني بلر صدراعظم مستعفي بريطانيا، سلوك و مذهب خود را تعويض نمود. مشاراليه كه در جملگي جرايم بوش پنجاه پنجاه سهيم است به خيال اين كه خداي يك مذهب ديگر- خاكم به دهن- خداي ديگريست و به زعم بخشودگي كبائر خويش، كاتوليك شده بعيد نيست فردا به مسلك بوديسم درآمده، زلف خود را تراشيده، رداي طويل پوشيده، نعلين انگشتي به پا كرده، در مراسم جمعي عبادت بودائيان خود را هي تكان‌تكان بدهد ليكن دريغ از يك درجه تخفيف در آتشي كه في الحال او را احاطه كرده است: «و انّ جهنّم لمحيطة بالكافرين» يعني همين حاليه آتش محيط است. اين لام بر سر «محيطة » دال است بر فعليت احاطه.
    چهارم- بجهة ساپورت جنود امريكي در عراق يك محموله كلب وفادار به ايمپرياليزم وارد آن بلاد گرديد تا اگر لشكريان كفر نتوانستند، آن حيوانات پاچه رعاياي عراق را بگيرند. علي‌الظاهر ادوات مجهز جنگي، تكافوي اشغالگري و تبعات آن را نكرده از حيوانات استمداد كرده‌اند.
    پنجم- نيكولاي صاركوزي به نزد باباي اعظم نصاري رفته، يك دو جين «غلط كردم» ايراد كرده، باباي مذكور گوش وي را گرفته هي نصيحت كه بيا آدم شو. ظاهراً اين «غلط كردم» از آن «غلط كردم»هايي است كه آدم عزب و مجرد بدان اذعان مي كند ليكن به محض تجديد فراش و ايضاً ملاقات با رايس خاتون، عهد خود را به فراموشي مي‌سپارد.
    ششم- ولاديمير پوتين- كه نامش تداعي گر تبرّج است- يك رساله اندر فضيلت تعليم «جودو» (ورزشي كه با تعصب آن را استعمال مي‌كند) تحرير نموده است. شايسته است جناب پوتين تا تبديل به گيوه نشده يك رساله هم در باب فضيلت اكمال نيروگاه‌هاي ذره‌اي تحرير نموده به وزراي خود توصيه و تعليم بنمايد.
    هفتم- مديركل تفتيش و نظارت بر مجلس شورا، رئاسه جمهوري و امور خارجه سازمان تفتيش كل كشور منصوب گرديد بحمدالله. نظر به ضيق بودن دايره فعاليت سه محل مذكور يعني مجلس شورا، رئاسه جمهوري و امور خارجه، شايسته مي‌نمايد امور تفتيش و بازرسي از قوه محترمه قضاييه، شوراهاي محترم بلديه و بلديه‌ها، ستاد انتخابات وزارت داخليه، وزارت تعليم و تربية و يكي دو جاي ديگر نيز به مدير كل مذكور احاله شده تا مشاراليه با فراغ بال بيشتري وظيفه تفتيش دقيق از امور مملكت را به انجام رسانند.

/ 1 نظر / 3 بازدید