ورسيون دويم نرجس بانو ( ادب و هنر )

    اولاً؛ از قرار معلوم، اعتراضات کثيره رعايای اصفاهان به جرايد يوميه و اداره تلفزيونات کانال خمسه مبنی بر اين که از چه روی، ده شتر زر و سيم داده تا از بلاد طهران، مجری بياورند اثر نموده، اين عيد ماضی که خواب آلود وارد شبکه فخيمه اصفاهان شديم، بحمد الله چشمانمان از رؤيت آميرزا رضا رشيد الاجراء محروم گرديد. رجای واثق هست که رؤسای تلفزيونات من جمله مهندس آقازاده کلباس الملة عنايت نموده من بعد مرتکب اتيان مجری از بلاد ديگر نشوند تا رب العالمين از سر تقصيرات ما و ايشان درگذرد. در ضمن، يک پروغرام جديد بعد از سنوات متعدده اکنون نمايش داده اند مسمی به « روزهای تکرار نشدنی » که دائماً يک جوانک مزلف بر فراز يک فقره پل سيمانی، نوشته جاتی را از رو می خواند و يک عالم به علم النفس، شباب را اندرز می دهد و يک ميهمان، افاضه می فرمايد ليکن بسکه احدی از دوربين ها تکان تکان می خورد و از طرفی بسکه اين واحدهای پروغرام را قطعه قطعه نموده اند، در دل شريف رعايا پای جعبه جادو انقلابی به پا شده آشوب می شود و گاهی آب قند لازم می آيد. دست شان درد نکند پروغرام جديد داده اند اما افسوس که بد داده اند. تکان های دوربين ثانی در اين پروغرام، آدم را به ياد کيفيت ضبط اخبار يوميه کانال خمسه در ايام ماضی می اندازد که يک فقره فوتوغرافيست بغتة وارد مجلسی می شد که قصد داشت از آن جا راپورت بگيرد و دستگاه سينماتوغراف را بر روی شانه های مبارک می نهاد و مجلس را با گام های بلند و استوار دوری می زد و النهاية بشکنی به سمت رفقا که برويم خلاص شد. نصف ساعة بعد اين تصاوير محير العقول به عنوان خبر برای رعايای اصفاهان منتشر می گرديد و از قرار مسموع، از شدت سرگيجه ای که برای رعايا حاصل می شد مريض خانه ها در ساعات عصر پررونق بود. ليکن اخيراً فوتوغرافيست ها لطف نموده دستگاه سينماتوغراف را روی يک ابزاری مسمی به سه شاخه می گذارند تا تصاوير تکان نخورد اما مع الاسف مريض خانه ها هنوز بابت آن قاری ای که اخبار را قرائت می فرمايد در وقت زوال آفتاب شلوغ است.

    دويماً؛ پروغرام مسلسل و ديجيطالی « نرجس » خاتون که قصه يک نفر دوشيزه کامله مؤدبه شجعا و همشيره اش که يک مخدره ای است به غايت سفيه و جاهل و ابله و الخ و شوی او که يک جوانک مزلف باری به هر جهت پخمه بوده به طمع مال دنيا به بلاد غربت متواری است و يک نفر کاراکتر منفی مسمی به شوکت که غايت شر است و مقابل دوشيزه مشاراليها قد علم کرده و به نابودی او کمر همت بسته در بلاد بين النهرين و بحرين و شيخ نشين های خليج فارس مشتری پيدا نموده الواح فشرده اين پروگرام، با ترجمه تحت اللفظی به زبان تازی به وفور در اين بلاد در معرض بيع قرار گرفته است. بعيد نيست در سفر آتی مان به بلاد بين النهرين، اطفال سائل، عوض فلوس، الواح فشرده نرجس، ورسيون دويم طلب نمايند. زياده عرضی نيست.

/ 1 نظر / 51 بازدید
نيما احمدزاده

آقا اين مطالبتون با سوژه های بومی خيلی جالبند. مخصوصا از این سه تا سوژه خيلی حال کردم: آقای قاسم زاده و گلستان قرآن وحيد ملتجی و اين آخري:تلويزيون اصفهان. ايميل جديدتون هم مبارک