اندر کله پاکردن کله پاچه، شعبون بی کله را (سياسی)

    اولاً؛ هزيمت حرب لبنان، چنان آبی به لانه صهاينه انداخته که متوالياً افسادات نهانی همديگر را رو می کنند و يکی بعد از ديگری رسوا می گردند. خبر رسيد بعد از علنی شدن افساد اخلاقی وزير عدليه و صدر اعظم شان، رييس الوزرا و عيال اش نيز داخل در معامله ای ربوی شده عنقريب محاکمه می شوند. رييس جنود صهاينه که از شدت اندوه، بابت هزيمت، اخيراً از مريض خانه رجعت نموده راهی دارالمجانين است قبل از ورود به آن جا نامه ای مفتوح تحريرکرده، در آن به هزيمت، اعتراف و به جنود خود اکيداً توصيه نموده است که تا کارشان به دارالمجانين نکشيده پی کار ديگری شوند. جريده ی هاعارتص، طبع پالسطين اشغالی هم اذعان نموده که در حرب لبنان، جنود پنجاه نفری حزب الله، لشکر سی هزار نفری صهاينه را پيچانده، زمين گير ساخته بوده اند. حبذا بر رزم شان.

    دويماً؛ خبر جعلی بمب گذاری در طيارات خطوط جوی انگليز، که از بدو انتشار معوج می نمود اين روزها اعوجاج آن کالشّمس وسط السماء ظاهرتر می شود. چاپار از بريطانی خبر آورد يک فقره ضعيفه تبعه آن جا در عدليه اقامه دعوی نموده که چرا صورة فوتوغرافی اش را به عنوان يک ارهابی و تروريستی که در قضيه موهوم اخير، دخلی داشته در جرايد انداخته اند. وی که عمله شورای بلديه لندن است با رؤيت تصوير خود در جرايد و تلفزيون سکته نموده به حالت مصروعين بر زمين شده هنوز دهان اش مفتوح است. از قرار معلوم، در جايي که جاعلان، کم می آورند از بی تقصيران، مايه   می نهند اما اين بار ملتفت نبوده اند که به کاهدان می زنند.

    سيماً؛ راپورت می رسد پاسخ دولت فخيمه به پکيچ زعمای مغرب به ضميمه چين و ماچين، يک مثنوی هفتاد من بوده، هر چه آن رؤسا در آن غور کرده اند چيزی دستگيرشان نشده است. از قرار مسموع، آميز علی آقا ولد مرحوم آميز هاشم، با قلم فلاسفه، جواب، تهيه و ارسال نموده، لازم است فرقه پنج به علاوه يک، قدم رنجه نموده اين جا تشريف آورده،  يک دوجين واحد فلسفه و منطق در محضر آميز علی آقا، گذرانده، به فهم رساله مذکوره، نايل آيند. ناگفته نماند پيچاندن اين قوم اجنبی که با وقاحت در امور داخليه مملکت فخيمه دخالت می نمايند از اوجب واجبات و ترک آن از محرمات بين است. خداوند به آميز علی آقا قوت دهد. کاشف به عمل آمد که ايشان دخلی هم در طنز و مطايبه دارند و در ملاقات با قنصول های غربی فرموده اند: بعض دول به انرژی هسته ای مثل آب شرب دسترسی دارند اما به سايرين میگويند آب ميوه و گلابی توليد بفرماييد!

   رابعاً؛ از ينگه عالم تلغراف آمد شعبون بیمخ که در رجعت شاه معدوم و تداوم ربع قرن تباهی قوم پهلوی، نازل ترين و دم دستیترين عمله محسوب بود در بلاد غربت و در فقدان طعام محبوب اش -کله پاچه- سقط گرديد. طرفه آن که زمان موت را در مورخه 28 امرداد يعنی در سالگشت خرابکاری هايش گزارش نموده اند. حشره الله مع محبوبه.

/ 1 نظر / 51 بازدید
مهدی شيخ

سلام که اصفهانی هستی؟! من هم! سبک نگارشتان را خوشمان آمد. ولی هنوز به غايت پخته نيست ولی زیباست. به مطالعه بيشتر نیازمند است. و قبول دارم دشوار است. درباره شعبان بی مخ هادی نیلی تو وبلاگش نوشته بود:‌چقدر حاضری بدی که روز مرگت رو خودت انتخاب کنی؟! یا علی مددی