# بیات_زنجانی:_خوردن_آب_به_مقدار_رفع_تشنگی_در_رمضان