# تهدید_کره_شمالی_مؤثر_واقع_شد:_آمریکا_سپر_موشکی_را