# لغو_برنامه_دیودونه،_به_دلیل_شوخی‌های_ضدیهود،_در_چن