قطار اصلاحات ورسيون تركي

   يكم- احدي از جرايد نوشت اردوغان رييس‌الوزراي مملكت عثماني قطاري موسوم به قطار اصلاحات به راه انداخته است. چشم اتراك روشن باشد ان‌شاء‌الله. معلوم نيست اردوغان ميرزا از ورسيون ايراني اين قطار الهام اخذ كرده اند يا خير. اگر جواب مثبت است لازم مي‌نمايد همين حالا خصايص اين قطار و سرعت مطمئنه آن و ايستگاه‌هايي كه در صورت لزوم افرادي پياده يا بيرون افكنده خواهند شد؛ همچنين مسايل خطير شيخوخيت، پرچمداري، علمداري، دشمنداري،شعار، شعور، انتخاب، انتصاب، دور، تسلسل، مسلسل، كلت كمري، موتور هزار، چانه زني از فوق و تحت، مصافحه با انگشتر و بدون انگشتر و قس عليهذا را به طور دقيق تبيين نمايند تا فردا مسأله‌ساز نشود.
    دویم- احدي از سناطورهاي مجنون امريكي بابت تخريب هوا عليه باريتعالي اقامه شكوي نموده است. وي در دادخواست خود كه معلوم نيست به كدام عدليه ارسال نموده از حضرت حق به جهت وقوع طوفان، زلزال و سيلان شكايت كرده. وي ايضاح داده است كه طبق قانون، عليه هر كس مي شود اقامه دعوي نمود حتي خداي عالميان. به نظر مي رسد ظرفيت دارالمجانين امريكي از وجود اين رقم آشفتگان ذهني مشحون است و لذا كار سپردن مشاراليه بدانجا قدري به طول انجاميده. اين ادعيه «اللهم اشف كل مريض» در اين ايام از آن جا كه عموميت دارد شامل حال مرضاي كفار- منجمله ايشان- هم مي شود؛ لهذا مداومت بر اين دعا در شفاي مرضاي كفار و زنادقه و بالمآل گشايش در امور مسلمين مجرب خواهد بود.
    سیم- مرشد نصاراي كاتوليك واقع در ممالك روم از استقبال كونداليزا خاتون امريكي ابا نمود. باباي اعظم نصاري ظاهراً قبول مشاراليها را مساوي ضخامت حجاب ها دانسته في الحال مشغول زدايش حجب قبلي است كه بر اثر ملاقات امثال كونداليزا حاصل آمده؛ خداوند از سر تقصيرات شان بگذرد.
    چهارم- وزير خارجه صهاينه، افطاري داد؛ قبول درگاه ابليس باشد ان شاءالله. ميهمانان عبارت بودند از مشتي اغواشدگان ممالك مصطلح اسلامي كه با اين حكومت آشتي كرده رابطه برقرار نموده اند. از قرار مسموع، سلام فياض رئيس الدوله انتصابي محمود عباس رئيس خودخوانده و غيرمشروع ممالك اشغالي هم افطار خود را در معيت ايشان باز كرده. سفراي رياكار ممالك مصر و اردن و موريطاني ظاهراً خاطرشان نبوده كه صوم در سفر مشروع نيست و لذا از تماشا دادن يك رياي معقول هم عاجز بوده اند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
س ی مقداد

ترديدي نيست كه در هر كشوري ممكن است گروهي هرچند اندك به مخالفت با اصول و ارزش هاي نظام حاكم برخاسته و منافع خويش را دنبال كنند. اما بايد توجه داشت كه اين گروه ها نه حزب و جريان سياسي -كه در چارچوب قانون اساسي و نظام فعاليت مي كنند- بلكه جريان هاي اپوزيسيوني هستند كه هدف براندازي و استحاله از درون را دنبال مي كنند... و نگاه به آنها نبايد با نگاه به يك «حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و...» يكي باشد.