در باب دیپلم تجربی و دیپلم افتخار آقاسید

    یکم: همان رقم که غیب گویی کرده بودیم آسید روح الله حجازی طاقانکی اصفاهانی از رفقا و از جمله رژیسورهای جوان مملکت محروسه که به گمانم از ده دوازده سالگی فیلم پروداکشن می کرده از بابت فیلم فیدیویی « ماه جبین » در فستیوال مینسک واقع در بلاروس، دیپلم افتخار ممتازترین رژیسور را دریافت نمود. به قول آقا مهدی جهاندار ملک آبادی: تو که اي تبارک الله تو که اي که بارک الله ...(موزون بخوانید بدون مفسده)

یک نفر از رعایا کامنت گذاشته بود که این آسید روح الله، دیپلمه تجربی است و لذا درس دین نخوانده است! عرض می کنم مگر درس دین خوانده ها قادر به دیپلم گرفتن نیستند یا دیپلمه ها نمی توانند رسایل و مکاسب بخوانند و همزمان فیلم هم پروداکشن کنند و دیپلم افتخار هم اخذ بنمایند؟ سابقاً توفیق همشاگردی با یک طبیب حاذقی را داشتیم که با هم فقه و اصول می خواندیم؛ از قرار مسموع فی الحال ایشان، هم جهت مداوای مرضای جسمانی به مریض خانه می رود هم بالای منبر جهت درمان مرضای روحانی. ها؟ اسم ببرم؟ دوکتور بویری.

    دویم: هفته افلام افریقیه جنوبی از بلاد طهران به بلده اصفاهان واصل و به همت زاون خان ارمنی در این بلد اقامه و چند فقره توپ بابت آن در شد؛ مبارک باشد. افلام « یوم امس » (همان یستردی سابق)،«هبه» (بخشش سابق)، « مفاوضه بعد الظهر یوم تعطیل» («مکالمه ای در بعدازظهر یکشنبه» سابق)، «بیت امی» (همان خانه مادری سابق) افلامی هستند که در این اسبوعیه تماشا داده می شوند. چه خوب بود از میان یک خروار فیلم که درباره نیلسون ماندلا قهرمان ملی افریقیه جنوبی و صرف عمر او به پای رفع تبعیض قومی( همان آپارتاید سابق) و پیروزی او پروداکشن شده هم فیلمی تماشا می دادند.

    سیم: یک دست هایی عقب این حادثه گران کردن نان شب مردم بوده که -علی مانُقِل- آن دست ها از آستین اشخاص مجهول الهویه و با مقصود پلتیکی و الکسیونی و انتخاباتی برون شده خداوند هدایت شان کند. خبر رسید دکه عده ای از دکاکین نانوا با سرب، مهروموم شده است. خداوند به عدلیه و نظمیه و تعزیرات خیر دهد.

    چهارم: گرچه ما در این جریده فخیمه، حرف پلتیکی نمی زنیم لیکن دور از چشم رییس الکاتبین، دو کلمه می ستاییم کار عده ای از دوستان و شباب نامزد اصفاهانی را که در یک ائتلاف فوری جهت الکسیون شوراهای بلدیه گردهم آمده بودند لیکن جهت اتحاد و منع از تشتت آرای رعیت پا بر نفس اماره خویش نهاده از اجتماع انصراف دادند. آجرهم الله یک در دنیا صد در آخرت.

    پنجم: در بلده نایین یک فقره حمام صنعت کرده اند که خزینه اش با تشعشع انوار خورشید گرم شده، رعایا کرور کرور به حمام مذکور اندر می شوند؛ لیکن آنچه موجب عجب است این که وکالت های خبری راپورت دادند دمای خزینه این حمام تا یکصد و بیست درجه سیلیسیوس گرم  می شود. خداوند به داد اعضا و جوارح رعایای اندرون این خزینه برسد.

/ 0 نظر / 5 بازدید