استخواني در گلوي اعراب باديه

    يكم- از حجاز خبر مي رسد سلطان برجسته ممالك به زور سعودي شده گفته است اگر مي شد يك كرور دولار امريكي مي دادم تا دولت شيعي بين النهرين اسقاط شود. از وجنات او برمي آيد اين حكومت شيعي بدخاري در عيون اعراب باديه و بد استخواني در حلقوم شان شده است. 

   دويم- آخرين اخبار تأييد نشده حاكي است بعد از استعفاي مشاور اعظم و ناطق بيت الابيض، كلب خانه زاد بوش هم استعفاي خود را تقديم نموده به صحرا رجعت كرده است. با اين اوصاف مي ماند عيال بوش كه منجمان پيش بيني مي كنند او نيز طلاق غيررجعي خواسته، كونداليزا خاتون رايس جاي وي را بگيرد. آگاهان امور غيبي مي گويند: با درآمدن كونداليزا خاتون به منزل جورج بوش عقوبت دنيا وي را بس باشد.

    سيم-ربايش اين طياره تركي كذايي آن قدر ناشيانه بود كه هر دله دزدي را به خنده واداشت و ناشي تر از آن، راديو تلفزيون هاي دستپاچه تركي و غيرتركي بودند كه هنوز طياره در آسمان معلق بود اتهام را متوجه ممالك محروسه ايران نمودند اما ساعتي بعد كه مسافرين طياره از درب خلفي فرار نمودند و كسي نمانده بود كه در رهن سارقان بماند و سارقان توقيف شدند كسي از سرنوشت آنان خبر نمي داد. آخرين اخبار غيرمؤيد حاكي است سارقان از درب خلفي ممالك عثماني به سمت اسراييل تارانده شدند.

در ضمن نقل مکان کرده ایم بدین جا:

mirzaqoli.ir

/ 0 نظر / 2 بازدید